Regeneracja otworów sprzęgłowych

Często zdarza się, że wymiana lub modernizacja jednego ze sprzęgniętych urządzeń, powoduje konieczność regeneracji otworów sprzęgłowych po „starej” stronie. Jeżeli odchyłki są małe wystarcza wspólne roztaczanie i/lub honowanie par otworów „starych” i „nowych” – tzw. parowanie.

W przypadku dużych odchyłek, w przypadkach:

  • nierównoległości osi obu otworów („zwichrowania”) – zwykle powstałem podczas poprzednich remontów,
  • przesunięcia podziałki otworów obu półsprzęgieł względem siebie
  • poważnego zniszczenia powierzchni otworu (głębokie zadarcia itp.),
  • owalizacji („rozbicia”)
  • zbliżania się do granicy „remontowalności” otworów ze względu na konieczność przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej średnicy,

konieczna staje się bardziej złożona regeneracja polegająca na przywróceniu pierwotnej geometrii połączenia. W tym celu stosuje się tulejki, osadzane na wcisk, w specjalnie przygotowanych otworach. Ważne jest również, by nowy otwór, obejmujący obydwa otwory nie przekraczał swoim rozmiarem obrzeża półsprzęgła.

Tulejki mogą być wykonane z kołnierzem oporowym lub gładkie, jednakże zależy to od charakteru obciążenia i rodzaju śrub sprzęgłowych.

Operację regeneracji można podzielić na etapy:

W ten sposób można regenerować – przywracać nominalne wymiary – na wszystkich otworach sprzęgła lub też regenerować pojedyncze otwory.