Szkolenie z pierwszej pomocy

Jak co roku, oprócz odnowienia rozszerzonego* zakresu szkolenia okresowego BHP, wszyscy pracownicy WWtech biorą udział w kursach pierwszej pomocy, organizowanych przez WENA Konsulting. Program kursu, oprócz standardów (BLS – Basic Life Support), obejmuje następujące zagadnienia:

 • Postępowanie z ranami,
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO),
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED – Automated External Defibrillator)

Program szkolenia:

 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
 • Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.
 • Resustytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko.
 • Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.
 • Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwstrząsowego.
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania – działania w wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka.
 • Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.
 • Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego

*Szkolenie dla liderów grup, brygadzistów i kierowników robót w zakresie:

 • Regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, 
 • Zagrożeń związanych z pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
 • Oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy. 
Szkolenie z pierwszej pomocy